Fiscaal attest

Hoeveel bedraagt mijn belastingvoordeel?

Het fiscaal attest vermeldt het totale bedrag dat u in het voorgaande jaar schonk aan een vereniging.
Met het attest kan u uw bijdrage aftrekken van uw totaal netto inkomen.

Onderstaande voorbeelden (*) geven u een indicatie van het fiscale voordeel dat u geniet. Merk op dat de tabellen geen rekening houden met de gemeentebelasting en de bijdrage aan de sociale zekerheid.

Gezamenlijk belastbaar inkomen U geeft € 40 in % Uw belastingsvoordeel
0,01- 7290 25% € 7,5
7290,01 – 10380 30% € 9
10380,01 – 17300 40% € 12
17300,01 – 31700 45% € 13,5
meer dan – 31700 50% € 15

In volgende tabellen kan u lezen welk fiscaal voordeel u hebt, en welk bedrag u moet storten om een bepaald bedrag van uw inkomen aan een vereniging te schenken. De bedragen zijn geldig voor een jaarlijks belastbaar inkomen tussen 12 100 euro en 28 000 euro. Verdient u minder, dan daalt het fiscaal voordeel, verdient u meer, dan stijgt het.

Jaarlijkse gift Uw belastingvoordeel Uw reële kost
40 euro 13,50 euro 16,50 euro
60 euro 27 euro 33 euro
120 euro 54 euro 66 euro
240 euro 108 euro 132 euro

Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest?

Een fiscaal attest geldt voor de betalingen die de vereniging ontvangt op haar rekening(en) in de loop van het fiscaal jaar.

Bijvoorbeeld. U doet een gift op 30 december 2008. De betaling staat op onze rekening…
… op 31 december 2008. Het fiscaal attest wordt uitgereikt in 2009.
… op 2 januari 2009. Het fiscaal attest wordt uitgereikt in 2010.

Voor meer Inlichtingen:

www.fiscus.fgov.be

AOIF – Centrale Administratie – Directie I /6B

(2347000) DIRECTIE I/6B (erkende VZW, giften)

Koning AlbertII laan 33 (NORTH GALAXY) bus 25

1030 Schaarbeek

Tel: 0257/623 69 (FR & NL)
Fax: 0257/952 59
[/fusion_content_box][/fusion_content_boxes]

Instellingen opgenomen in de wet:

 • de Belgische universiteiten, de Belgische universitaire centra en de instellingen die met universiteiten zijn gelijkgesteld krachtens de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens;
 • de Koninklijke academiën;
 • het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen
 • het « Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS »
 • het Rode Kruis van België
 • de Koning Boudewijnstichting
 • het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen – België – Stichting naar Belgisch recht
 • het Paleis voor Schone Kunsten
 • de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen of het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen evenals de provinciale rampenfondsen
 • de beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, opgericht of erkend zijn door de gewestregering of door de bevoegde instellingen
 • het Fonds voor schadeloosstelling van de landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis
 • de Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, giften aan Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Indien ze gedaan worden aan deze musea of aan deze openbare machten, voor bestemming aan hun musea, zijn giften onder de vorm van kunstwerken eveneens aftrekbaar in hoofde van de schenker. Het moet echter gaan om kunstwerken waarvan de Minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot het roerend cultureel goed van het land of dat zij internationale faam genieten, en waarvan hij de geldwaarde heeft vastgesteld.

Erkende instellingen:

In tegenstelling met de instellingen vermeld in de wet, zijn deze instellingen
onderworpen aan een erkenningsprocedure. Deze erkenning wordt toegestaan voor een beperkte periode. Zij zijn erkend in één van de volgende categorieën overeenkomstig artikel 104, 3°, b, d, e, g, i, j,k,l, 4° of 4°bis, van het WIB 92:

 • instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;
 • culturele instellingen;
 • instellingen die de oorlogsslachtoffers, de mindervaliden, de bejaarden, de beschermde minderjarigen of de behoeftigen bijstaan;
 • instellingen voor hulpverlening aan slachtoffers van erkende rampen;
 • instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu;
 • instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel hebben;
 • VZW’s waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren;
 • instellingen die duurzame ontwikkeling ten doel hebben;
 • instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden;
 • instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen.

Deze lijst, die de toestand op 22 oktober 2014 weergeeft, vermeldt per instelling de jaren waarvoor de erkenning werd toegestaan en waarvoor dus fiscale attesten aan de schenkers kunnen worden uitgereikt.

Wegens plaatsgebrek, wordt de lijst beperkt tot drie jaren, nl. het lopende jaar en de twee vorige jaren.

Met betrekking tot een instelling die niet is opgenomen in deze lijst kan de Directie I/6B van de centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit worden gecontacteerd (tel. 0257 623 55 – 0257 623 69 –
0257 656 43 – 0257 643 97)
(zie eveneens de
aansprakelijkheidsbeperking).

http://www.fiscus.fgov.be/interfaoifnl/giften/instellingen/inleiding.htm