De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

Open rekeningen boeken vertrouwen.
De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, opgericht in 1996, groepeert vandaag ruim 120 organisaties die de Ethische Code onderschrijven. Hun verbintenis beoogt “een klimaat van vertrouwen en doorzichtigheid te scheppen, gunstig voor de inzameling van de middelen die zij nodig hebben voor de ontwikkeling van hun activiteiten van sociaal nut.”

VEF wil – als overkoepelende vereniging en niet als certificatieorgaan – , samen met haar leden, werken aan een cultuur van open boeken en waardige boodschappen; met ‘respect’ voor de diegenen waarvoor de fondsen bestemd zijn en voor hen die onze werking mogelijk maken. Uiteindelijk komt het erop aan meer solidariteit los te maken bij onze medeburgers.

Legaten en Giften in Praktijk, raad bij een goede daad’ hoopt tot deze doelstelling te kunnen bijdragen. VEF probeerde al geruime tijd om eenvormige en werkbare regels op te stellen voor financiële transparantie, gebaseerd op het Recht op informatie voor de schenkers en op externe certificatie. Begin 2006 heeft de Algemene Vergadering een ‘Code van de Informatieplicht’ goedgekeurd, die op een beknopte en relatief eenvoudige manier al onze verplichtingen samenvat. Geen enkele lidorganisatie kan zich redelijkerwijze nog onttrekken aan een nauwgezet en volledig respect voor haar Informatie- en Transparantieplicht, waarop een belangrijk deel van de geloofwaardigheid van de Ethische Code en van de Vereniging gebaseerd is. De VEF publiceerde op haar website een oordeel over de rapporten van haar leden (www.vef-aerf.be).

Verenigingen die (nog) geen lid zijn, kunnen zich laten inspireren door onze rapporteringsnormen en ook aan hun schenkers recht op informatie toekennen… De talloze milde schenkers voor het goede doel nodigen wij trouwens uit om, alvorens een gift te doen, nauwlettender toe te zien op de aanwezigheid van een transparantieverbintenis (dus op het EF-label) van de verenigingen en om actief gebruik te maken van het recht op informatie. De ethiek moet deel uit gaan maken van hun waarden en heeft de Vereniging, die nog voortdurend in beweging is, tot nadenken gestemd over de weg die zij in de toekomst wil bewandelen de komende tien jaar. Inmiddels, koos zij voor de uitdaging om, in overleg met de overheid, een voortrekkersrol te blijven spelen door te werken aan een breed toepassingsveld en door haar eigen kwaliteitscriteria op een hoger niveau te tillen. Van de wetgever en de overheid verwacht de VEF evenwel dat eindelijk werk wordt gemaakt van een regelgevend kader voor de vrijgevigheid in ons land, al was het maar om aan te tonen dat een latent wantrouwen bij een deel van de bevolking met betrekking tot solidariteitsoproepen grotendeels op onwetendheid en misvattingen gestoeld is.

Wetgeving rond giften

Er bestaan op het ogenblik in België geen wetten betreffende de fondswerving en het ethisch aspect hiervan. Voor diens oprichting en beheer heeft een vereniging of stichting de volgende wetteksten als referentiepunten:
• Wet vzw ivzw stichtingen Om de leemte aan wettelijk kader te dichten zijn er de voorbije legislaturen initiatieven genomen, tot en met wetsontwerpen in overleg met de VEF.
• KB boekhouding vzw ivzw stichtingen

Fiscaal aftrekbare giften

Giften van minstens € 40 aan erkende instellingen of instellingen opgenomen in de wet met een wetenschappelijk, cultureel, sociaal of humanitair doel kunnen van de belastingen worden afgetrokken.

Ook hier geldt dat je de fiscale attesten goed bijhoudt.
Als je een bepaald attest niet hebt ontvangen, contacteer dan de instelling met de vraag of ze een duplicaat van het fiscaal attest kunnen toesturen.
Tel de verschillende bedragen op en noteer het resultaat in vak VII, 3, code 1393-64 of code 1394-61.
Het maximumbedrag dat fiscaal aftrekbaar is, is

voor natuurlijke personen (particulieren):
maximum10% van het totale netto-inkomen (voor echtgenoten per persoon) met een absoluut plafond van 310.930 EUR (voor echtgenoten per persoon).

voor vennootschappen:
maximum 5% van de belastbare winst met een absoluut maximum van 500.000 EUR