!Nieuwe teksten!

Algemene Informatie

1. Voordelen van notarisadvies

Wilt u de vereniging van uw keuze steunen met een gift of een legaat? Dan is de notaris uw bevoorrechte gesprekspartner. Hij kent uw gezinssituatie en uw vermogen. Daarom is hij het best geplaatst om u te adviseren over hoe u schenkingen bij voorkeur uitvoert: via een gift of een legaat.

Een gift doet u tijdens uw leven.
Een schenking via legaat gebeurt na uw overlijden.
In beide gevallen moet u rekening houden met rechtsprincipes.
Een voorbeeld? Het eventuele wettelijke erfdeel van uw kinderen of ouders – met andere woorden het deel van uw vermogen dat u minimaal voor hen moet opzijzetten. Kiest u voor een gift? Dan geeft de notaris u informatie over hoe dit moet gebeuren. Hij vertelt u over de voor- en nadelen van een authentieke schenking (met notariële acte) of een handgift. Schenkt u liever pas na uw overlijden? Dan helpt hij u een testament opstellen. Dat lijkt eenvoudig, maar elke situatie is uniek.

U moet rekening houden met uw persoonlijke situatie. Bij een legaat zijn de juiste woorden en het soort legaat essentieel voor de correcte uitvoering van uw wensen na uw overlijden. Daarbij is het advies van uw notaris goud waard. De notaris geeft advies op drie vlakken:

• Eerst en vooral informeert hij u over welke aanpak de voorkeur geniet in uw concrete gezinssituatie en met uw vermogen. Daarbij houdt hij rekening met eventuele beperkingen van uw vrijheid om een deel van uw bezittingen weg te geven of in een legaat te stoppen.Het wettelijke erfdeel is er een van.

• Hij helpt u om uw schenking praktisch uit te voeren en uw testament met de juiste bewoordingen op te stellen. Hij waakt over de juridische correctheid van deze akten.

• Hij bewaart uw testament, zodat er na uw overlijden rekening wordt gehouden met uw laatste wilsbeschikkingen. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw Bergstraat 30-34 1000 Brussel Meer informatie: www.notaris.be

2. Welke bezittingen kunt u schenken met een gift of legaat?

Bent u zelf de eigenaar? Dan kunt u om het even welk onderdeel van uw bezittingen via een gift of legaat schenken – zowel onroerend als roerend goed (zoals meubilair, baar geld, aandelen, juwelen).

3. Wat is een gift?

De kans bij uitstek om de vereniging van uw keuze actief te steunen!
Voor roerend en onroerend goed kan de schenking gebeuren onder drie vormen:

• De handgift bestaat uit de overdracht van een goed van hand tot hand. Het voordeel? Verplichte registratie is niet nodig. Zo vermijdt u de betaling van schenkingsrechten. Er is wel een voorwaarde: u moet nog meer dan drie jaar leven.

• De gift per overschrijving is een indirecte schenking die fi scaal sterk op de handgift lijkt: via een overboeking tussen bankrekeningen.

• De gift bij notariële acte is de enige mogelijkheid voor onroerend goed.

De schenkingsrechten worden bij het neerleggen van de acte geïnd. De termijn van drie jaar is bij deze formule niet van toepassing.

4. Wat is een legaat?

Het is een laatste wilsbeschikking waarbij u uw volledige vermogen of een deel ervan legateert aan een of meerdere begunstigden. Dat kunnen zowel fysieke personen als verenigingen zijn.

4.1. U kunt uw wilsbeschikking op verschillende manieren realiseren:

• Met een algemeen legaat laat u uw bezittingen aan een of meer begunstigden na. De legatarissen kunnen aanspraak maken op de totaliteit van uw nalatenschap, los van andere legaten die u hebt ingebouwd.

• Bij het legaat onder algemene titel laat u een evenredig deel van uw nalatenschap of een soort goed na. Voorbeelden: ‘25% van mijn nalatenschap’ of ‘een kwart van mijn onroerend goed’.

• Bij het legaat met bijzondere titel schenkt u een welbepaald goed aan de begunstigde van uw keuze. Voorbeelden: ‘een bedrag van 10.000 euro’, ‘mijn gebouw in Leuven’, ‘mijn uurwerk’. Iedere legataris – met uitzondering van de bijzondere – betaalt zijn deel van de successierechten, afhankelijk van het deel dat hij krijgt. Maar iedere legataris verkrijgt zijn eigen successierechten, tenzij u dat in uw testament anders vastlegt.

4.2. Hoe laat u een legaat na?

Stel een testament op.

4.2.1. Een testament kan verschillende vormen aannemen.De twee belangrijkste zijn:

• Het eigenhandig geschreven testament schrijft u zelf volledig met de hand. U dateert en ondertekent het. Uw notaris mag het voor u bewaren.

• Het openbaar testament dicteert u aan uw notaris. Die bewaart het met de grootste zorg.

4.2.2. Centraal Testamentenregister (CTR)

In elk geval is het raadzaam om uw notaris te vragen om uw testament in het Centraal Testamentenregister (CTR) in te schrijven. Dan bent u er zeker van dat uw laatste wilsbeschikkingen na uw dood worden uitgevoerd. Alleen het feit dat u een testament opstelde, wordt geregistreerd. De inhoud komt er niet in: die blijft vertrouwelijk tot na uw overlijden. Onthoud wel dat een testament maar één auteur kan hebben. Is dit niet het geval? Dan kan het testament niet worden uitgevoerd na het overlijden van de eerste erfl ater, als de tweede nog leeft.

4.2.3. Waarom een testament?

Maak een testament om uw vermogen te verdelen volgens regels die afwijken van de wettelijke standaarden. Op die manier laat u uw vermogen na aan andere begunstigden dan alleen maar uw kinderen, partner, verre of nabije verwanten – afhankelijk van uw familieverbanden. Is er geen testament? Dan bepaalt de Belgische wetgeving dat al uw bezittingen worden verdeeld tussen de bevoorrechte (kinderen, partner, ouders) of wettelijke erfgenamen (broers, zusters, neven of nichten). Zonder bevoorrechte of wettelijke erfgenaam erft de staat uw bezittingen. Met een testament legt u zelf vast hoe u uw bezittingen wenst verdeeld te zien na uw overlijden – natuurlijk met respect voor de wettelijke erfdelen van bepaalde erfgenamen. Als u deze regel respecteert, kunt u in hetzelfde testament uw familie, bepaalde leden ervan of de instelling van uw keuze voordelen toekennen.