Vraagjes & Weetjes2017-10-04T20:22:57+00:00
Waarom mogen bepaalde instellingen fiscale attesten uitgeven en anderen niet?2015-03-03T11:04:24+00:00

Zij werden erkend door het Ministerie van Financiën. Dit gebeurde op basis van algemene en
specifieke voorwaarden, waarmee onder meer wordt nagekeken of de organisatie wettelijk
is, of er echt geen sprake is van winstbejag en of de organisatie effectief strijdt voor de
doelstelling die zij aangeeft.

Welke zijn de instellingen opgenomen in de wet?2015-03-03T11:03:52+00:00

Het betreft de volgende instellingen:
a) de Belgische universiteiten, de Belgische universitaire centra en de instellingen die
met universiteiten zijn gelijkgesteld krachtens de wetten op het toekennen van de
academische graden en het programma van de universitaire examens;
b) de koninklijke academiën;
c) het Nationaal Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek;
d) de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
e) het Rode Kruis van België;
f ) de Koning Boudewijnstichting;
g) het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen – België;
h) de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds voor Algemene Rampen
of het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen evenals de provinciale rampenfondsen;
i) de beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale
reclassering van de mindervaliden, opgericht of erkend zijn door de Executieve of door de
bevoegde instellingen;
j) het Fonds voor schadeloosstelling van de landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis;
k) de Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, giften
aan Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn. Aan deze instellingen mogen de giften eveneens worden gedaan
onder de vorm van kunstwerken en worden afgetrokken van het totale inkomen van de
schenker voor zover zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Van wie kan ik een fiscaal attest krijgen voor een gift?2015-03-03T11:03:03+00:00

Enkel instellingen die door het Ministerie van Financiën erkend zijn of die in de wet
opgenomen zijn mogen voor giften fiscale attesten uitgeven.

Hoe komt de instelling aan mijn adres?2015-03-03T11:02:40+00:00

In geval van een storting werden uw adresgegevens door de bank meegedeeld. In het geval
van een gift geeft u zelf alle nodige informatie.

Wie krijgt er een fiscaal attest?2015-03-03T11:02:14+00:00

Het fiscaal attest wordt door de erkende instelling opgestuurd naar het postadres van degene
die de gift gedaan heeft. Een elektronische zending van een pdf is eveneens toegelaten.

Wanneer ontvang ik mijn attest?2015-03-03T11:01:47+00:00

Het attest wordt altijd in het jaar NA de gift opgestuurd, eind februari of begin maart.
Bovendien wordt het fiscaal attest ook elektronisch ingevoerd door de verenigingen, zodat
het vooraf is ingevuld in uw belastingsaangifte.

Wat moet ik doen met ontvangen fiscale attesten?2015-03-03T11:01:22+00:00

De originele fiscale attesten die u ontvangt, mag u bij uw belastingsaangifte voegen,
maar in het geval u Tax on Web gebruikt, is dat niet nodig.

Wat is het minimumbedrag waarvoor ik een fiscaal attest kan ontvangen?2015-03-03T11:00:47+00:00

Als u, over het hele jaar, minstens 40 euro gegeven aan dezelfde erkende instelling heeft u
recht op een fiscaal attest. Met een fiscaal attest kunt u het bedrag van uw gift aftrekken van
uw totale belastbare netto-inkomen.

Ga naar de bovenkant