Even voor de duidelijkheid leggen we hieronder uit wat legaten zijn, en welke verschillende soorten er bestaan.

Algemeen legaat
… voor al uw bezittingen

Bij een algemeen legaat, laat u al uw bezittingen na aan één persoon of organisatie. Het kan ook gaan om meerdere begunstigden, maar het gaat over heel uw vermogen Rode Kruis, dan maakt u het Rode Kruis tot algemeen legataris of erfgenaam.

[box type=”info”] Deze formulering volstaat dan:

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle testamenten en wilsbeschikkingen die ik vroeger zou gemaakt hebben en laat al mijn roerende en onroerende goederen na aan …….die ik aanstel als algemeen legataris.

Dit moet gevolgd worden door de datum en uw handtekening.[/fusion_content_box][/fusion_content_boxes]

Legaat onder algemene titel
… voor een deel van uw bezittingen

Hierbij laat u een gedeelte van uw bezittingen na aan een of meerdere personen of organisaties. U hebt bijvoorbeeld nog wettelijke erfgenamen, maar toch wil u een deel van uw bezittingen overmaken een vereniging.

[box type=”info”] Een voorbeeld:

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle wilsbeschikkingen en testamenten die ik vroeger zou gemaakt hebben en verklaar dat ik een deel van mijn bezittingen wil nalaten aan ……..

Dit is voor X:
– de som van € ……
– mijn huis gelegen in ….(adres)
– volgende roerende goederen: …..
– enz…

Dit is voor Y:
– de som van € ……
– een appartement gelegen in ….(adres)
– volgende roerende goederen: …..
– enz…

Datum en handtekening [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes]

Een bijzonder legaat onder last
…als u een bijzondere voorwaarde stelt

Hierbij laat u bezittingen na maar u bepaalt in het testament een bijzondere voorwaarde. Bijvoorbeeld: de verbintenis voor de gelegateerde om de successierechten te betalen. Zo komen deze volledig ten laste van de persoon of organisatie die de nalatenschap ontvangt.

Volgens de Belgische wet op de werking van instellingen van openbaar nut, moeten deze organisaties toestemming vragen aan de minister van Justitie voordat zij grote schenkingen of legaten mogen aanvaarden. Het gaat hierbij over geldsommen boven de 10.000 euro. Als enige organisatie dient het Rode Kruis een toelating te bekomen van de minister van Volksgezondheid.