Legaat onder algemene titel
… voor een deel van uw bezittingen

Hierbij laat u een gedeelte van uw bezittingen na aan een of meerdere personen of organisaties. U hebt bijvoorbeeld nog wettelijke erfgenamen, maar toch wil u een deel van uw bezittingen overmaken een vereniging.

[box type=”info”] Een voorbeeld:

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle wilsbeschikkingen en testamenten die ik vroeger zou gemaakt hebben en verklaar dat ik een deel van mijn bezittingen wil nalaten aan ……..

Dit is voor X:
– de som van € ……
– mijn huis gelegen in ….(adres)
– volgende roerende goederen: …..
– enz…

Dit is voor Y:
– de som van € ……
– een appartement gelegen in ….(adres)
– volgende roerende goederen: …..
– enz…

Datum en handtekening [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes]